Nyt Tag i Skodsborg, 2942

Nyt Tag i Skodsborg, 2942
Bedøm